Despre manualul de politici contabile

Începând cu 1 ianuarie 2010, entităţile trebuie să aibă întocmit Manualul de politici contabile.
Acest lucru este prevăzut în mai multe acte normative:

 • Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, unde se menţionează că între atribuţiile administratorilor (consiliul de administraţie) se numără şi cea referitoare la aprobarea politicilor contabile;
 • Legea 82/1991 a contabilităţii, ce prevede faptul că se consideră contravenţie „nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevazute de legislaţie;
 •  OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglemetărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, unde Cap.2, Sectiunea 2.5.1.Politici contabile şi Cap.11 Controlul intern, fac referire la politicile contabile.

Ca definiţie a manualului, OMFP 1802/2014 precizează „politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.”

Ca să întocmiţi manualul de politici contabile, puteţi apela la specialişti din domeniul economic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate din cadrul entităţii sau la societăţi de specialitate în consultanţă.

Atunci când întocmiţi manualul de politici contabile, trebuie să ţineţi cont de legislaţia în vigoare şi de reglementările contabile aplicabile, dar fără a vă limita la acestea.

Totuşi, manualul de politici contabile nu este un document standard. El este o lucrare amplă, ce necesită atenţie în elaborare, este personalizat în funcţie de fiecare entitate, de specificul activităţii şi de operaţiunile derulate. Astfel, entităţile cu activităţi complexe vor cuprinde, în politicile contabile, reguli şi tratamente contabile pentru toate activităţile desfăşurate. De asemenea, dacă entităţile fac parte dintr-un grup, atunci politicile contabile trebuie să fie uniforme pentru tranzacţii asemănătoare. În caz contrar, trebuie făcute ajustări la situaţiile finanicare.

Manualul poate fi prezentat sub forma:

 • unui document care cuprinde reguli şi tratamente contabile, precum şi documente justificative ce stau la baza întegistrării operaţiunilor economico – financiare,
 • două sau mai multe documente ce formează un tot unitar, în cazul entităţilor care utilizează programe informatice compexe ce au proceduri standardizate şi care cuprind şi tratamente contabile.

Conţinutul orientativ al manualul de politici contabile trebuie să cuprindă, în principal:

 • prezentarea entităţii (organizare şi funcţionare, obiect de activitate, organizarea contabilităţii),
 • cadrul legal care stă la baza întocmirii manualului,
 • obiectivele manualului,
 • aprobare,
 • principii contabile generale,
 • corectarea erorilor contabile,
 • politici contabile aplicabile elementelor bilanţiere,
 • politici contabile aplicabile elementelor din contul de profit şi pierdere,
 • documentele financiar – contabile utilizate în contabilitate,
 • proceduri şi reguli contabile,
 • informaţii despre situaţiile financiare anuale (întocmire, publicare, auditare),
 • controlul intern în contabilitate.

Manualul se apobă de către administrator şi, în cazul entităţilor care nu au administratori, se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.

Odată întocmit şi aprobat, manualul de politici contabile poate fi modificat aşa cum prevede legislaţia:

 • din iniţiativa entităţii – modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale,
 • o decizie a autorităţii competente şi care se impune entităţii – nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menţionată,

şi poate fi actualizat ori de câte ori există operaţiuni noi al căror tratament trebuie standardizat.

Manualul de politici contabile trebuie actualizat începând cu 1 ianuarie 2015, ca urmare a abrogării OMFP 3055/2009 şi a aplicării OMFP 1802/2014.

Controlul intern organizat la nivelul entităţilor este cel care asigură respectarea politicilor contabile aprobate.

Atenţie: Nerespectarea prevederilor legale privind întocmirea manualului de politici contabile se sancţionează cu amenzi de până la 4.000 lei.

Din practică, mai sunt societăţi, în general mici, care nu au întocmit încă  manualul de politici contabile. Aceştia pot apela la serviciile disponibile pe acest site.

Foto: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *