Modificări aduse de Legea 70/2015

Arhiva, Modificari legislative

Modificări aduse de Legea 70/2015 privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi introducerea sistemelor moderne de plată.

Principalele modificări legislative aduse sunt:

 • extinderea prevederilor legale privind operaţiunile cu numerar şi asupra liber profesioniştilor, PFA-urilor, întreprinderilor familiale/ individuale, persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică;
 • încasări şi plăţi între operatorii economici şi persoanele fizice, reprezentând contravaloarea livrării de bunuri/prestării de servicii, dividende, cesiuni de creanţe, împrumuturi şi alte forme de finanţare;
 • introducerea plafoanelor de încasări şi plăţi între persoane fizice.

Pentru operaţiuni între persoane juridice :

 • încasări în numerar de la persoane juridice, în limita unui plafon de 5.000 lei/persoană juridică;
 • plăţi în numerar către persoane juridice, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi,
 • plăţi reprezentând avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare
 • plăţi /încasări catre magazine de tip cash & carry, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/zi.

S-au păstrat prevederile referitoare la interzicerea încasărilor şi plăţilor în numerar fragmentate sau fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri/prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv 10.000 de lei.

În cazul unei facturi cu valoare mai mare de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor cash & carry, se vor putea face plăţi  în numerar de 5.000 lei/ 10.000 lei şi  suma care depaseste acest plafon poatefi achitată doar prin instrumente de plată fără numerar.

La data acordării avansurilor spre decontare, sumele respective intră în calculul plafonului total zilnic de 10.000 lei.

Pentru operaţiuni între persoane juridice şi persoane fizice:

 • încasări şi plăţi înnumerar de la/către persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, împrumuturi sau alte finanţări şi contravaloarea livrărilor de bunuri /prestări de servicii, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la/la o persoană;

Ca şi în cazul operaţiunilor între persoane juridice, se interzice fragmentarea încasărilor sau a tranzacţiilor reprezentand cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri/prestări de servicii, cu o valoare mai mare de 10.000 lei.

De reţinut este faptul că prevederile menţionate NU se aplică livrărilor de bunuri/ prestărilor de servicii cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele juridice şi persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

În cazul în care serviciile nu au fost prestate/bunurile nu au fost livrate şi se stornează facturile cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei, în cazul magazinelor de tip cash & carry, restituirea sumelor va putea fi efectuată astfel:  5.000 de lei/10.000 de lei în numerar, iar sumele care depăşesc aceste plafoane vor fi restituite prin instrumente de plată fără numerar.

Similar se va proceda pentru persoanele fizice cu menţiunea că limita este de 10.000 lei, suma ce depaşeşte acest plafon se va restitui prin instrumente de plată fără numerar.

Excepţie: în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria raspundere că nu deţin cont bancar, restituirea se va face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.

Pentru operaţiuni între persoane fizice, rezultate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, acordarea/restituirea de împrumuturi, limita este stabilită la un plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie.

Şi aici este interzisă fragmentarea încasărilor şi plăţilor pentru tranzactii mai mari de 50.000 lei.

Plafoanele prezentate mai sus NU se aplică pentru următoarele operaţiuni:

 • depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;
 • plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;
 • plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
 • retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice;
 • transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii;
 • depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Atenţie!

Nerespectarea plafoanelor stabilite pentru încasările şi plăţile în numerar se va sancţiona cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei.

Prevederile Legii 70 cu privire la operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar nu se aplică de către:

 • Trezoreria Statului;
 • instituţiile de credit,
 • instituţiile emitente de monedă electronică;
 • instituţiile care prestează servicii de plată, autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către BNR, potrivit legii;
 • instituţiile financiare nebancare şi entităţile care efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate;
 • operatorii din domeniul jocurilor de noroc.

Toate aceste prevederi se aplică începând cu data de 9 mai 2015.

Referitor la introducerea sistemelor moderne de plată se prevede că:

 • instituţiile emitente (instituţiile de credit sau o instituţile financiar-nebancare) nu pot aplica instituţiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit.

Aceste prevederi se aplică începând cu data de 9 aprilie 2016.

Foto: free images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *