Modificari la Legea contabilitatii nr.82/1991

Arhiva, Modificari legislative

Prevederile Ordonanţei de urgenţă 79/10.12.2014, ce modifică şi completează legea contabilităţii nr.82/1991 se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Pricipalele modificări se referă la:

Contabilitate în regim de PFA

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia fiscală se prevede altfel”.

Organizarea contabilităţii

Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de directorul economic, contabilul şef sau de o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceştia trebuie să aibă studii superioare în domeniul economic.

Ordonanţa clarifică noţiunea de altă persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil şef, ca fiind o persoană angajată potrivit legii şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii.

Exerciţiul financiar

Se redefineşte articolul 27 din Legea contabilităţii, cu privire la exerciţiul financiar. Astfel, pot aplica pentru exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic persoanele juridice române şi sucursalele cu sediul în România ce aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate.

Persoanele juridice nou înfiinţate, care se încadrează în categoria de mai sus, pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării. NU pot opta pentru exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic instituţiile de credit, IFN-urile, instituţiile de plată, instituţiile emitente de monedă electronică şi entităţile autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au următoarele obligaţii:

  • să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
  • să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a MFP despre exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. Persoanele nou-înfiinţate depun înştiinţarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării.

Data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale nu poate fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul, cu excepţia cazurilor în care persoana juridică străină sau societatea – mamă străină îşi schimbă data de raportare ori au loc operaţiuni de reorganizare, potrivit legii.

Ordonanţa stabileşte, de asemenea:

  • data de începere a exerciţiului financiar al unei persoane juridice nou înfiinţate, respectiv data înfiinţării şi data de începere a exerciţiului financiar al unei persoane juridice care se lichidează respectiv, ziua următoare închiderii exerciţiului financiar anterior;
  • data inchiderii exerciţiului financiar al persoanei juridice care se lichidează, respectiv ziua precedentă celei când începe lichidarea.

Exerciţiul financiar pentru instituţiile publice este anul bugetar.

Situaţii financiare consolidate

O societate care are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale consolidate, pe lângă cele individuale, poate prezenta rapoartele de auditare pentru situaţia individuală şi pentru cea consolidată sub forma unui raport unic. La fel se procedează şi în cazul în care o societate trebuie să întocmească un raport consolidat al administratorilor.

Situaţiile financiare consolidate se vor depune la unităţile teritoriale ale MFP în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai târziu de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii – mamă.

Ordonanţa interzice depunerea mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu  financiar.

Erorile constatate după depunerea situaţiilor financiare vor fi corectate la data constatării lor.

Situaţiile exerciţiului financiar 2014 se vor întocmi conform prevederilor legale aplicabile până la data de 31 decembrie 2014.

Sursa foto: free images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *