Totul despre Declaraţia 101

Pentru că se apropie 25 martie şi trebuie depusă Declaraţia 101 privind impozitul pe profit, vă prezint, în continuare, aspectele principale privind întocmirea şi depunerea acestei declaraţii.

Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului 2014 se efectuează până la data 25 martie 2015, impozitul datorat declarându-se în Formularul 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”.

Cine depune această declaraţie până la data de 25 martie 2015

 • toţi contribuabilii plătitori de impozit pe profit, care au exerciţiul fiscal acelaşi cu anul calendaristic, aici încadrându-se majoritatea contribuabililor plătitori de impozit pe profit;
 • contribuabilii plătitori de impozit pe profit, ce au un exerciţiu fiscal diferit de exerciţiul calendaristic depun Declaraţia 101 până pe data de 25 a celei de-a treia luni de la închiderea exerciţiului fiscal modificat;
 • persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare pe parcursul anului au obligaţia să depună Declaraţia anuală de impozit pe profit cel târziu la data depunerii situaţiilor financiare lichidative.

Modificări ale declaraţiei faţă de anii precendenţi

Modificarea declaraţiei 101 a fost necesară ca urmare a schimbărilor legislative, şi anume:

 • scutirea la plată a profitului reinvestit, aplicabilă de la 1 iulie 2014;
 • mai multe categorii de venituri neimpozabile introduse în legislaţie de la 1 ianuarie 2014, cum ar fi veniturile din cedarea participaţiilor la o societate afiliată din Romania sau din Comunitate, când cedentul deţine mai mult de 10% din capitalul social al societăţii la care se cesionează participaţia, pe o perioadă mai mare de 1 an;
 • deducerea sponsorizării pe o perioadă de 7 ani;
 • noua procedură de înregistrare a cheltuielilor cu ajustarea TVA, când legislaţia taxei pe valoarea adaugată o impune.

Completarea Declaraţiei 101

Declaraţia se completează:

 • pe baza datelor din evidenţa contabilă a contribuabilului şi din calcule fiscale suplimentare pe care aceştia le fac ca, de exemplu, calcul amortizare fiscală, calcul grad de îndatorare pentru stabilire deductibilitate cheltuieli cu dobânzi şi diferenţe de curs valutar, calcul deductibiltate cheltuieli de protocol, sponsorizare şi alte calcule despre care voi vorbi într-un articol separat,
 • cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Atenţie:  Contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.  Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat conform legii.

 Corectarea Declaraţiei 101

 • Declarația 101 poate fi corectată de către contribuabil, din proprie inițiativă, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi cel care se corectează, cu menţiunea “X” în căsuţa prevăzută în acest scop. Declaraţia rectificativă va fi completată înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
 • Declarația poate fi corectată ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația inițială, prin depunerea unei declarații rectificative.

Certificarea declaraţiei

Se poate opta pentru certificarea Declaraţiei 101, inclusiv a Declaraţiilor 101 rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de către un consultant fiscal membru activ şi înscris în Registrul consultanţilor fiscali, care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale. Prin urmare, certificarea declaraţiei de către un consultant fiscal inactiv sau de o persoană care nu are această calitate are ca efect lipsa certificării, caz în care organul fiscal va notifica contribuabilul.

Contribuabilii vor încheia contracte pentru certificarea declaraţiilor fiscale cu consultanţii fiscali persoane fizice sau societăţi de consultanţă fiscală, indiferent de sediul social al acestora.

NU se certifică Declaraţia 101 a contribuabililor pentru care este obligatorie auditarea.

Certificarea Declaraţiei 101 reprezintă:

 • Verificarea, în vederea confirmării, a datelor înscrise în Declaraţia 101 cu privire la situaţia fiscală a contribuabilului, pe baza documentelor şi informaţiilor financiar-contabile şi fiscale solicitate de către consultantul fiscal şi furnizate de către contribuabil, date care sunt reflectate în evidenţa contabilă şi fiscală a contribuabilului,
 • un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal în scopul selectării contribuabililor pentru inspecţia fiscală.

Practic, certificarea este doar o confirmare a datelor înscrise în declaraţie şi nu o asumare a răspunderii pentru Declaraţia 101 şi calculele fiscale suplimentare făcute de contribuabil, calcule ce influenţează rezultatul fiscal şi, în consecinţă, impozitul pe profit de plată.

Formularul prin care se vor certifica declaraţiile fiscale

Documentul de certificare a Declaraţiei 101, este Formularul 180 “Notă de certificare”, care se întocmeşte de către consultantul fiscal.

Nota de certificare se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță la organul fiscal de care aparţine contribuabilul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declarația certificată sau ulterior depunerii acesteia.

Certificarea declaraţiilor fiscale poate fi ”fără rezerve” sau ”cu rezerve”.

În situația certificării unei declaraţii rectificative a impozitului pe profit, în Nota de certificare se menţionează natura creanţei, precum şi cauzele care au generat rectificarea.

Documentele care se încheie ca urmare a certificării vor cuprinde obligatoriu explicaţii cu privire la cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, precum şi, după caz, cauzele care au generat rectificarea, iar în cazul unei certificări cu rezerve, motivaţia acesteia.

Procedura privind schimbul de informații între ANAF și Camera Consultanților Fiscali

Pentru o verificare a listei consultanţilor fiscali activi, va exista un schimb de informaţii între ANAF şi Camera Consultanților Fiscali. Astfel, Camera Consultanților Fiscali va transmite, până în data de 20 ale fiecărei luni, către ANAF lista consultanților fiscali care sunt înscriși ca membri activi în Registrul Consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscala și care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal.

Ori de câte ori vor fi modificări ale listei, acestea le vor transmite “de îndată” către ANAF, în vederea actualizării acesteia.

Dacă se constată inadvertențe între Lista consultanților fiscali transmisă de CCF și persoanele care depun Nota de certificare, ANAF va efectua verificările necesare la CCF, în sensul confirmării sau infirmării calității de consultant fiscal activ al persoanei respective.

Foto: Pixabay

One thought on “Totul despre Declaraţia 101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *